top of page

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

на надання освітніх послуг

Цей Договір є офіційною пропозицією (публічною офертою) на надання освітніх послуг між:

ФОП Антоник А.В. та фізичними особами, які виявили намір замовити такі послуги  (надалі-«Замовник»),

які разом іменуються як «Сторони», а кожна окремо - «Сторона»,

Вчинення Замовником дій з оформлення замовлення освітніх послуг, визначеного цим Договором, здійснюється на платформі https://www.ukr-scandinavian.org/.

І. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Веб-сайт — відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний ресурс, що належить Виконавцю та розміщений в мережі Інтернет за адресою https://www.ukr-scandinavian.org/, за допомогою якого забезпечується відображення інформації про надання освітніх послуг, яке надається Замовнику:  

1.1.1. вартість освітніх послуг;

1.1.2. розклад навчальних занять; 

1.1.3. ціна і порядок здійснення оплати; 

1.1.4. структуру та формат навчального процесу; 

1.1.5. опис інших супутніх та додаткових послуг, які включені у вартість.

1.2. Договір оферти — це договір надання освітніх послуг між Виконавцем і Замовником, який укладається шляхом акцепту оферти.

1.3. Акцепт оферти — повне і беззастережне прийняття умов оферти шляхом здійснення дій Замовником, що виражають намір скористатися веб-сайтом Виконавця для оформлення його обслуговування.

1.4. Замовлення — запит Замовника на отримання освітніх послуг, які були ним обрані на Веб-сайті.

ІІ. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

2.1. Виконавець забезпечує реалізацію надання освітніх послуг відповідно до Замовлення Замовника, а Замовник зобов'язується оплатити таке обслуговування в порядку, визначеному цим Договором.

2.2. Цей публічний договір-оферта вважається укладеним (акцепт оферти) з моменту підтвердження Замовником своєї згоди з його умовами шляхом натискання кнопки «Надіслати», на етапі оформлення Замовлення шляхом заповнення Анкети та поставлення відмітки, де вказано «Реєструючись, я погоджуюся з умовами публічного договору-оферти». Після вчинення зазначених дій, цей публічний договір-оферта вважається базовим документом в офіційних взаєминах між Замовником та Виконавцем.

ІІІ. УМОВИ І ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ, ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА ОПЛАТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

3.1. Після ознайомлення з інформацією про умови надання освітніх послуг, яка розміщена на Веб-сайті,Замовник здійснює оформлення Замовлення на обрані ним послуги. Таке замовлення здійснюється Замовником на Веб-сайті шляхом заповнення Анкети, яка на ньому розміщена.

3.2. В процесі оформлення Замовлення шляхом заповнення Анкети, Замовник вказує наступні особисті дані та надає згоду на їх обробку згідно вимог Закону України «Про захист персональних даних»:

●      прізвище, ім'я, по-батькові

●      дата народження;

●      мобільний телефон;

●      електронна пошта.

3.3. Оформлення Замовлення обраних освітніх послуг завершується шляхом натискання кнопки «Надіслати» в кінці Анкети, якою підтверджує ознайомлення з умовами цього договору-оферти та наступною інформацією:

3.3.1. розкладом навчальних занять;

3.3.2. порядком відпрацювання пропущених занять;

3.3.3. ціною і порядком здійснення оплати;

3.3.4. структурою та форматом навчального процесу.

3.4. Після оформлення замовлення протягом одного календарного дня, Виконавець на електронну пошту Замовника, яка була зазначена ним в Анкеті, зобов’язаний надіслати підтвердження оформлення Замовлення, а також інформацію щодо оплати обраних Замовником освітніх послуг.

3.5. Підтвердженням Замовлення обраних освітніх послуг є підтвердження оплати вартості обслуговування, визначеної п.3.7. цього Договору.

3.6. Освітня послуга, яка надається Виконавцем - це навчальний семестр, що складається з 4 навчальних модулів. 1 навчальний модуль становить 8 навчальних занять, що проводяться у форматі онлайн та тривають 90 хвилин.

3.7. Оплата Замовником освітніх послуг за цим Договором здійснюється в одному з двох наступних порядків:

3.7.1. 1 платіж, що становить 100% вартості освітніх послуг - протягом 7 календарних днів з моменту отримання листа-підтвердження замовлення, визначеного в п. 3.4 цього Договору;

3.7.2. 4 платежі, що становлять 25% вартості освітніх послуг кожен - не пізніше, ніж початок наступного модулю навчальних занять, який визначається для навчальної групи індивідуально, враховуючи особливості навчального розкладу. Якщо Замовник не здійснив оплату в розмірі та в строки, визначені в цьому пункті, то замовлення Замовника скасовується.

3.8. Замовник здійснює оплату освітніх послуг у безготівковій формі на банківські реквізити Виконавця.

3.9. Освітні послуги Виконавцем надаються в повному обсязі, за умови оплати Замовником повної вартості освітніх послуг.

3.10. Виконавець має право відмовитися від надання освітніх послуг, які було замовлено та оплачено Замовником, якщо до початку навчального семестру Замовлення тієї самої освітньої послуги буде підтверджено шляхом проведення оплати в порядку, визначеному ст. 3.7 цього Договору (повної або часткової) менше, ніж 2 (двома) іншими Замовниками. В такому випадку, кошти за оплачені Замовником навчальні послуги повертаються Виконавцем Замовнику у повному обсязі.

3.11. Якщо освітні послуги не можуть бути надані Замовнику Виконавцем з інших причин, ніж зазначені в п.3.10 цього Договору, то Виконавець зобов’язаний письмово повідомити про це шляхом надсилання електронного листа на електронну пошту Замовника з обґрунтуванням причин не пізніше ніж за 3 дні до дати надання освітніх послуг. В такому випадку, кошти за оплачені Замовником освітні послуги повертаються Виконавцем Замовнику у повному обсязі.

ІV. ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. через Веб-сайт та повідомлення шляхом надсилання листа на електронну пошту Замовника надавати Замовнику усю необхідну інформацію щодо освітніх послуг;

4.1.2. негайно у письмовій формі шляхом надсилання листа на електронну пошту інформувати Замовника про обставини, що перешкоджають наданню освітніх послуг або сповільнюють його здійснення;

4.1.3. призначити відповідальних осіб, які будуть вирішувати питання, пов’язані з виконанням цього договору-оферти;

4.1.4. інформувати Замовника електронною поштою або телефоном, у випадку неможливості надати освітні послуги в силу непереборних обставин, які не залежать від Виконавця.

4.2. Замовник зобовʼязується:

4.2.1. ознайомитися з “Правилами організації навчання в ГО “Українсько-Скандинавський Центр”, що знаходяться у додатку №1 даного Договору;

4.2.2. дотримуватись правил, зазначених у додатку №1 даного Договору.

V.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором публічної оферти Виконавець та Замовник несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. Виконавець не несе відповідальності у наступних випадках:

5.2.1. за неможливість обслуговування Замовника з яких-небудь незалежних від нього причин, включаючи порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання тощо;

5.2.3. за упущену Замовником можливість споживання оплачених освітніх послуг, що виникла внаслідок зміни планів Замовника;

5.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником та не повертає вартість навчальних послуг, оплачених в порядку визначеному п. 3.7 цього Договору за:

5.3.1. несвоєчасну, неповну чи неправильну оплату обслуговування;

5.3.2. за неявку чи запізнення Замовника на навчальне заняття.

5.3.3. невідповідність навчальних послуг необґрунтованим очікуванням Замовника і їх суб'єктивній оцінці;

5.3.4. невикористання Замовником обслуговування з власної ініціативи чи вини, в тому числі з причини хвороби.

5.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин:

5.4.1. природних явища, серед яких пандемії, епідемії, циклони, урагани, торнадо, буревії, повені тощо;

5.4.2. публічних подій, серед яких загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, блокади, революції, заколоти, повстання тощо;

5.5. У разі настання форс-мажорних обставин:

5.5.1. Сторона, у якої виникли такі обставини, повинна повідомити іншу Сторону про них в письмовому вигляді шляхом надсилання листа на електронну пошту іншої Сторони, але не пізніше 3 (трьох) днів з моменту початку форс-мажорних обставин, а також обґрунтувати вплив таких обставин на можливість виконання Договору.

5.5.2.Замовник має право не оплачувати частину навчальних послуг, яка станом на виникнення таких обставин не була оплаченою;

5.5.3.  Виконавець зобов’язаний повернути кошти Замовнику, за винятком тих, які на момент появи таких непереборних обставин були витрачені на організацію навчального процесу, враховуючи оплату, яка була здійснена Замовником в порядку, визначеному п. 3.7 цього Договору.

5.6. Будь-які спори, суперечки та вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, в тому числі стосовно його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Cпори, які Сторонам не вдається врегулювати шляхом переговорів, підлягають передачі на остаточне вирішення судовими органами України у порядку, передбаченому законодавством України.

5.7. Вся інформація, що надається Замовником при замовленні освітніх послуг, має бути правдивою, точною, актуальною та повною. Відповідальність за коректність наданої інформації несе Замовник.

VI. ПОРЯДОК ВІДМОВИ ЗАМОВНИКА ВІД ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

6.1.Замовник має право відмовитися від навчальних послуг у разі письмового повідомлення Виконавця шляхом надсилання листа з бажанням скасувати Замовлення та причини такого скасування на електронну пошту Замовника (usc@ukr-scandinavian.org).

6.2. У разі відмови Замовника від освітніх послуг, Виконавець:

6.2.1. повертає Замовнику у повному обсязі кошти, оплачені за освітні послуги - якщо Замовник звернувся із такою відмовою до початку другого заняття першого модуля;

6.2.2. не повертає Замовнику кошти, оплачені за освітні послуги - якщо Замовник звернувся із такою відмовою після початку другого заняття першого модуля.

VIІ. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ОФЕРТИ

7.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення (акцепту оферти) і діє до повного виконання усіх зобов'язань Сторонами.

VIII. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»,  Сторони дають одна одній згоду на обробку, збір, реєстрацію, накопичення, безстрокове зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, знищення, знеособлення персональних даних з первинних джерел (у т.ч. паспортні дані, відомості з документів (про освіту, сімейний стан, склад сім'ї,місце проживання, досвід роботи тощо, відомостей, які надаються про Замовника і його близьких тощо) з метою належного виконання вимог чинного законодавства України, захисту інтересів і прав сторін, забезпечення цивільно–правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та звітності і т.п. Підтвердженням надання згоди на використання персональних даних є момент Акцепту Замовника.

VIIІ. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Антоник Анастасія Вікторівна  

код ЄДРПОУ 3296307980   

Банківські реквізити: 

ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. ЛЬВIВ 

Рахунок: UA32 305299 00000 26009011013187 

Валюта: UAH 

Код Банку (МФО): 325321

 

ДОДАТОК №1 ДО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ГО “УКРАЇНСЬКО-СКАНДИНАВСЬКИЙ ЦЕНТР”

  • Структура та формат занять: заняття проводяться онлайн, 1 заняття - 90 хвилин, заняття проводяться в групі від 3 людей. Якщо в групу не набирається зазначена кількість студентів - УСЦ може запропонувати альтернативну групу, якщо така можливість є.

  • Структура та концепт навчального семестру: набір студентів в групи проходить по рівням А1, А2, В1.1, В1.2, В2.1, В2.2, С1. Рівень - 4 модулі занять; 1 модуль - 8 занять.

  • Порядок оплати навчання. Два варіанти - одноразова оплата всього рівня та помодульна передоплата (оплачується модуль з 8 занять; модуль оплачується до свого початку (передоплата). Студент несе відповідальність за своєчасну оплату занять. Студенту може бути відмовлено у наданні освітніх послуг у разі несвоєчасної сплати занять. Перед початком семестру студент вносить передоплату за перший модуль, яка може бути йому повернута після першого заняття у тому випадку, якщо студент з певних причин не буде продовжувати навчання. Внесена передоплата не повертається після другого та наступних занять.

  • Система знижок. В УСЦ передбачена система знижок на навчання. Актуальну інформацію студенти можуть дізнатися на офіційних сторінках Центру у соцмережах, на сайті Центру та/або сконтактувавши з адміністраторами Центру.

  • Пропуск занять та їх відпрацювання. Оплата за пропущені з будь-якої причини заняття не повертається. Якщо студент:  а) пропускає заняття без поважної причини; б) не попереджає викладача про свій пропуск щонайменше за 12 годин до початку заняття, заняття вважається проведеним та не відпрацьовується. Якщо студент пропускає заняття через форс-мажорні ситуації (природні катаклізми, хвороба студента чи його близьких родичів, а також ситуації, які можуть бути розглянуті Центром як форс-мажорні в індивідуальному порядку), у студента є можливість опрацювати пропущений матеріал без додаткової оплати в наступному порядку: а) за умови пропуску 1 заняття - 15-20 хвилин індивідуального відпрацювання з викладачем; б) за умови пропуску 2 послідовних (тобто таких, що йдуть безпосередньо одне за одним) занять - 40-45 хвилин індивідуального відпрацювання з викладачем; в) за умови пропуску 3 чи більше послідовних занять - 75-90 хвилин індивідуального відпрацювання з викладачем. Відпрацювання проводяться за умови, якщо а) викладач вважає їхнє проведення доцільним, що визначається в індивідуальному порядку; б) студент та викладач домовляються про проведення індивідуального заняття у зручний для обидвох сторін час та спосіб.

  • Пропуск та перенесення занять з ініціативи УСЦ/викладача. У разі необхідності викладач може перенести заняття на час, який буде зручний для всіх студентів групи. За можливості Центру та за бажанням студентів у разі пропуску заняття викладачем, може бути організована заміна - проведення заняття іншим викладачем Центру.

  • Форс-мажорні обставини, які перешкоджають проведенню заняття зі сторони викладача. У разі виникнення таких обставин (повітряна тривога, технічні проблеми тощо), що призводять до неможливості проведення заняття з боку викладача, Центр зобовʼязується надати альтернативний варіант проходження пропущеного матеріалу та/або проведення заняття.

  • Центр залишає за собою право контролювати дотримання студентом цього Договору та правил, зазначених у додатку №1 до нього. Якщо студент систематично порушує умови Договору чи безвідповідально ставиться до навчального процесу, Українсько-Скандинавський Центр не гарантує якість отриманих навчальних послуг, а також зберігає за собою право перервати надання освітніх послуг. 

  • Сертифікат про здобуття мовного рівня. Наприкінці навчального семестру студенту надається право скласти іспит на підтвердження отриманого мовного рівня. Викладач залишає за собою право визначати формат іспиту та час його проведення.  За умови успішного складання іспиту (щонайменше 60% правильних відповідей), студент має право отримати сертифікат в електронному чи паперовому форматі (за бажанням студента), що підтверджує завершення навчального курсу на визначеному мовному рівні при УСЦ.

bottom of page